OC budynków rolnych

Każdy właściciel posiadający gospodarstwo rolne w myśl Ustawy musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem objęte mogą być budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.) oraz gospodarcze (szopy, garaże itp.), których powierzchnia przekracza 20 m2 oraz te które zostały pokryte dachem.

Ubezpieczenie majątkowe jest przeznaczone dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu. Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe.