• warta
 • compensa
 • liberty
 • aviva
 • axa
 • uniqa
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama
 • interrisk
 • gothaer

Słownik pojęć ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie

Jest to umowa między firmą ubezpieczeniową a jej klientem oparta na wzajemnym świadczeniu. Klient za określoną składkę zostaje objęty gwarancją naprawy szkody (wypłaty odszkodowania) na zasadach i od zdarzeń opisanych w tak zwanym OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Autocasco

Jest to nieobowiązkowa polisa ubezpieczenia samochodowego, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w razie powstania szkody z winy kierującego (właściciela polisy). Należy kategorycznie stwierdzić, że jest to umowna nazwa ubezpieczenia, które w szczegółach i zakresie ochrony może się znacząco różnić.

OC – odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie zabezpieczające klienta w sposób finansowy do określonej sumy gwarancyjnej od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie takie może mieć charakter ubezpieczenia obowiązkowego (np. OC pojazdów mechanicznych) lub nieobowiązkowe czyli np. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres ubezpieczenia

Jest to czas zapisany w polisie na jaki klient zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. Najczęściej w Polsce stosuje się polisy zawierane na okres jednego roku. Warto zaznaczyć, że niektóre umowy ubezpieczenia zawierają tak zwane automatyczne wznowienie polisy po jej zakończeniu (nawet, jeśli składka nie została opłacona), a niektóre umowy wymagają ponownego zawarcia polisy po jej zakończeniu, przez co w razie nieuwagi mogą powstać przerwy w ochronie.

Polisa ubezpieczeniowa

Jest to dokument w formie umowy zawierany między zakładem ubezpieczeń a klientem określający rodzaj i okres ubezpieczenia. Najczęściej integralnym załącznikiem polisy ubezpieczeniowej jest dokument zwany Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (w skrócie OWU), które stanowi szczegółowy zakres odpowiedzialności oraz wyłączenia tej odpowiedzialności przez firmę ubezpieczeniową.

Regres

Jest to sytuacja w której zakład ubezpieczeń po wypłacie odszkodowania pokrzywdzonemu żąda od sprawcy zwrotu równowartości wypłaconej kwoty odszkodowania.

Odszkodowanie

Jest to świadczenie pieniężne, które zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany wypłacić poszkodowanemu w razie naprawy zaistniałej, określonej w umowie ubezpieczenia szkody.

Ubezpieczony

Jest to strona umowy ubezpieczenia, którą może być zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy. Ubezpieczony jest z reguły beneficjentem polisy lecz są przypadki, w których jest stroną umowy lecz beneficjentem będzie osoba trzecia.

Ubezpieczający

Jest to strona umowy ubezpieczenia, którą jest zakład ubezpieczeń. Ubezpieczający w ramach umowy polisy ubezpieczenia zobowiązuje się za świadczenie pieniężne do gwarancji wypłaty odszkodowania w określonych przypadkach zdarzeń losowych.

Amortyzacja

Jest to wartość zużycia danego przedmiotu lub jego części w trakcie użytkowania o jaką zostanie pomniejszone odszkodowanie w momencie jego wypłaty. Warto zaznaczyć, że niektóre umowy ubezpieczeń dopuszczają wyliczanie amortyzacji, a niektóre nie.

Beneficjent

Jest to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który otrzyma odszkodowanie wynikające z umowy ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia losowego. Należy stwierdzić, że beneficjentem nie zawsze jest osoba lub podmiot, który wykupił polisę.

Cesja

Przykładem ubezpieczenia z cesją może być ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank. Takie ubezpieczenia są standardowym wymogiem zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Zasadą działania cesji jest wypłata odszkodowania bankowi a nie osobie, która zawarła umowę i opłaciła składkę w razie wystąpienia szkody. Oznacza to, że w pierwszej kolejności odszkodowanie zostanie wypłacone cesjonariuszowi (np. bankowi) w razie wystąpienia szkody a nie stronie ubezpieczenia czyli ubezpieczonemu.

Franszyza

Franszyza to pojęcie często obce klientom, którego nie rozumieją w momencie zawierania umowy ubezpieczenia i może być to niemiłym zaskoczeniem w momencie wypłacenia odszkodowania. Istnieją dwa pojęcia czyli franszyza integralna oraz franszyza redukcyjna. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel określa pewien poziom pieniężny, do którego odszkodowanie nie nie zostanie wypłacone. Oznacza to, że jeśli np. wartość szkody nie przekroczy 1000 zł to odszkodowanie nie będzie się należeć. Jeśli szkoda przekroczy określoną kwotę to odszkodowanie zostanie wypłacone w pełni. Drugie pojęcie czyli franszyza redukcyjna udział klienta własny w szkodzie określony kwotowo lub procentowo. Oznacza to, że odszkodowanie zawsze zostanie pomniejszone kwotowo lub procentowo o wartość franszyzy redukcyjnej zapisanej w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Jest to instytucja państwowa stojąca na straży obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przede wszystkim fundusz ten zasilany jest z obowiązkowych składek firm ubezpieczeniowych i ma on na celu zapewnienie wypłat odszkodowań ofiarom wypadków drogowych, których sprawcami były osoby bez ważnej polisy OC lub zbiegły z miejsca zdarzenia i nie zostały ustalone. Jest to pewnego rodzaju bezpiecznik w systemie ubezpieczeniowym mający na celu ochronę dobrego interesu uczciwych uczestników ruchu drogowego.

Drugą funkcją UFG jest ściąganie i karanie kierowców, którzy nie wykupili polisy OC swojego pojazdu. UFG może nakładać bardzo wysokie kary za takie przewinienia i ma narzędzia do wykrywania i karania w tym zakresie.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Jest to załącznik do umowy ubezpieczenia (w zasadzie do wszystkich rodzajów ubezpieczeń) i stanowi rozszerzone określenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w razie wystąpienia szkody. OWU zawiera też listę wyłączeń odpowiedzialności oraz ewentualne zmniejszenia i limity odszkodowań. Warto zaznaczyć, że OWU powinno być napisane językiem zrozumiałym dla klienta i powinien się on we własnym interesie zapoznać z tym dokumentem przed zawarciem umowy ubezpieczenia.